Receive our newsletter

Flanders Investments


Investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen

Een onderneming die bij oprichting of uitbreiding een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst. Voor energiebesparende investeringen in vaste activa in België geldt een aftrekpercentage van 13,5%. Onder deze investeringen vallen activa voor een rationeler energiegebruik, voor de verbetering van de industriële processen uit energetische overwegingen en voor de terugwinning van energie in de industrie.


Komen hiervoor in aanmerking:

 • het beperken van energieverliezen
  • in gebouwen (isolatiemateriaal, meervoudig glas)
  • van bestaande apparaten, leidingen, afsluiters, kanalen (isolatiemateriaal)
  • in bestaande ovens
 • het beperken van ventilatieverlies in bestaande gebouwen;
 • terugwinnen van energie door:
  • afvalwarmte te recupereren
  • expansie-energie aan te wenden die vrijkomt bij bestaande productieprocessen
 • het verhogen van het energetisch rendement van:
  • verbrandings-, verwarmings-, klimatiserings- en verlichtingsapparatuur
  • industriële productieprocessen
 • warmtekrachtkoppelingsapparatuur;
 • energetische valorisatie van biomassa en afvalstoffen;
 • energieproductie op basis van hernieuwbare energieën;
 • inrichting in nieuwe los-en laadinrichtingen voor vervoer via spoor- of waterweg.

Receive our newsletter