Recevez nos infos

Flandre Autre


"Bezint (niet overal even hard) eer ge begint."

Sinds 1/7/2014 is, in het overgrote deel van de subsidiedossiers, de nieuwe Europese regelgeving van kracht die de 'start van het (te subsidiëren) investeringsproject' regelt. Het gaat hier om een uiterst belangrijk item: immers, indien een onderneming een subsidieaanvraag inleidt na het starten van zijn investering, zal zij het recht op een subsidie geheel of gedeeltelijk in rook zien opgaan!

Wij stellen nu vast dat de drie gewesten - Vlaanderen, Wallonië, Brussel - de betreffende regelgeving enigszins verschillend interpreteren. Het is wachten op voldoende jurisprudentie - rechterlijke vonnissen - vooraleer hierover een eenduidig standpunt kan worden ingenomen.

Een voorbeeld: in het kader van de aanschaffing van een gebouw, zullen het Vlaamse en het Waalse Gewest oordelen dat de compromis (en niet de notariële akte) reeds een 'onomkeerbaar engagement' uitmaakt, en zal, in het geval een onderneming een subsidiedossier inleidt na het ondertekenen van de compromis, de steun worden geweigerd. (Overigens staat in Vlaanderen en Wallonië nog ter discussie of die steun wel dient te worden geweigerd indien er in de compromis een mogelijkheid tot ontbinding is voorzien, bv. indien er geen krediet kan worden bekomen van een financiële instelling... In dat geval zou er, eventueel, geen sprake zijn van een 'onomkeerbaar engagement'.) Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest interpreteert de Europese verordening het breedst: voor haar doet de compromis er helemaal niet toe, en is het de datum van de notariële akte die telt. Het Brusselse Gewest oordeelt bijgevolg dat de compromis geen 'onomkeerbaar engagement' inhoudt.

In afwachting van een definitief - vermoedelijk gerechtelijk - standpunt, geven we hieronder de Europese tekst weer van de Verordening/Regulation/ Règlement 651/2014 van 17/6/2014, en dit in het Engels, het Nederlands en het Frans:

‘start of works’ means the earlier of either the start of construction works relating to the investment, or the first legally binding commitment to order equipment or any other commitment that makes the investment irreversible. Buying land and preparatory works such as obtaining permits and conducting feasibility studies are not considered start of works. For take-overs, ‘start of works’ means the moment of acquiring the assets directly linked to the acquired establishment

'aanvang van de werkzaamheden': hetzij de aanvang van de bouwwerkzaamheden met betrekking tot de investering, hetzij de eerste, juridisch bindende toezegging om uitrusting te bestellen, hetzij een andere toezegging die de investering onomkeerbaar maakt. De aankoop van gronden en voorbereidende werkzaamheden zoals het verkrijgen van vergunningen en de uitvoering van voorbereidende haalbaarheidsstudies worden niet als aanvang van de werkzaamheden beschouwd. Bij overnames is de aanvang van de werkzaamheden het tijdstip van de verwerving van de activa die rechtstreeks met de overgenomen vestiging verband houden

'début des travaux': soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le «début des travaux» est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis

(toegevoegd op 8/1/2016)

Recevez nos infos

 

Depuis sa création en 1994, Deucalion accompagne les entreprises en Belgique dans leurs relations avec les autorités publiques en Wallonie, Bruxelles, Flandre et l’Europe. Souvent nos clients réalisent des projets d’investissement, ou projets qui ont un caractère innovant ou écologique, et cherchent un support ou une aide du gouvernement. Deucalion (...)