Ontvang onze nieuwsbrief

Meer technieken gesubsidieerd via Ecologiepremie Plus

Het Vlaamse Gewest kent een ‘Ecologiepremie Plus’ toe aan bedrijven die investeren in ecologischere en performantere (zuiverings-)installaties of vervoersmiddelen. Op deze manier wil het Vlaamse Gewest bedrijven stimuleren over te schakelen naar een meer milieuvriendelijke en energiezuinige manier van bedrijfsvoeren. De subsidie hangt af van (...)

(geactualiseerd op 31/05/2022)

Vlaanderen Ecologie

Jusqu'à 80 000 € par an de subventions pour les investissements dans l'utilisation rationnelle de l'énergie (AMURE)

Le service public wallon Territoire, Logement, Patrimoine, Energie accorde 4 types de subventions aux entreprises ayant une convention sectorielle, aux PME pour des travaux de rénovation, aux PME ayant signé une lettre d'intention, et qui (...)

(mis à jour le 15/05/2022)

Wallonië Ecologie

Tot 55% subsidie indien u ecologisch investeert

Indien u ecologisch investeert kunt u in bepaalde gevallen tot 55% subsidie ontvangen, te berekenen op de ecologische meerkost. Daarnaast kunt u ook beroep doen op een investeringsaftrek van 13,5 % van het geïnvesteerde bedrag voor het aanslagjaar 2022.

Een kort overzicht van de drie belangrijkste (...)

(geactualiseerd op 15/04/2022)

Vlaanderen Ecologie

Subsides jusqu’à 50 % pour investissements écologiques

Les entreprises (PME et grande entreprise), réalisant un programme d’investissement afin de rendre la production ou l’exploitation plus écologique, peuvent profiter des subsides jusqu’à 50 %. Les primes doivent ainsi encourager les entreprises à investir dans la protection de l’environnement ou (...)

(actualisé le 15/04/2022)

Wallonië Ecologie

Bonus tot 15.000 euro voor de vervanging van uw bedrijfsvoertuig en de installatie van een elektrisch oplaadpunt

Sinds 31 januari 2022 is de LEZ-bonus verhoogd. Zelfstandigen, micro-, kleine en middelgrote ondernemingen met minstens één actieve bedrijfseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (...)

(toegevoegd op 01/03/2022)

Brussel Ecologie

80.000 euro aan premies voor de aanschaf van energie-efficiënte koelapparatuur

Wil uw onderneming investeren in energiebesparing of hernieuwbare energieproductie? Uw investering kan in aanmerking komen voor steun ten belope van 40% van uw investering, met een maximum van 80.000 euro per jaar, op voorwaarde dat de (...)

(geactualiseerd op 26/02/2019)

Brussel Ecologie

Energiepremies 2019: totale begroting van 18 miljoen en een verhoging van 2 premies

Dit jaar concentreert de Brusselse regering zich op isolatie en warmte, met een budget van 18 miljoen euro. Door een gebouw te isoleren, te kiezen voor een beter verwarmingssysteem of een bestaande verwarmingsinstallatie te regelen, kunnen zowel de energiefacturen worden verlaagd als het comfort van de werknemers worden verbeterd. De premie voor het isoleren van muren aan de buitenkant en de premie voor het vervangen van boilers worden in 2019 met 40% verhoogd. (...)

(geactualiseerd op 26/02/2019)

Brussel Ecologie

6 mio euro strategische ecologiesteun aan 4 Vlaamse bedrijven

De Vlaamse Regering kende de afgelopen maanden strategische ecologiesteun toe aan volgende ondernemingen:

- 1 mio voor BASF nv in Antwerpen: voor aanpassingen aan de ammoniak-installatie

- 2 mio euro voor (...)

(toegevoegd op 13/09/17)

Vlaanderen Ecologie

Nieuwe ecosubsidie voor investeringen in groene en restwarmte, en voor productie biomethaan

De Vlaamse Regering kent een nieuwe subsidie toe aan bedrijven die investeren in groene warmte uit biomassa of uit aardwarmte, die restwarmte benutten en/of biomethaan produceren. Er is een oproep tot het indienen van projecten voorzien die loopt van 1 februari tot 15 maart. Subsidies tot 65% (...)

(toegevoegd op 30/01/17)

Vlaanderen Ecologie

Ecologiepremie: bezint (nog wat vroeger) eer ge begint…

Net zoals voorheen dient uw aanvraag ingediend te worden vóór de start van uw investeringsproject. In tegenstelling tot vroeger echter kunt u ten vroegste de eerste dag van de maand die volgt op de maand van indiening, starten met (...)

(toegevoegd op 07/12/16)

Vlaanderen Ecologie

16 mio euro budget voor ecologiesteun in 2016

In 2015 werden in het kader van de subsidiemaatregel Ecologiepremie Plus 150 steunaanvragen goedgekeurd, voor een totaal steunbedrag van ruim 6,1 mio euro en een investeringsbedrag van nagenoeg 77 mio euro. Dit is een sterke afname (...)

(toegevoegd op 29/08/2016)

Vlaanderen Ecologie

10 mio euro ecologiesteun voor warmtenet Indaver Linkeroever

De Vlaamse Regering heeft haar goedkeuring gegeven aan het geactualiseerde dossier, reeds in 2014 ingeleid, inzake strategische ecologiesteun voor het bouwen van een warmtenet ter hoogte van Indaver Sleco Linkeroever. Het oorspronkelijke project is aangepast naar 31,6 miljoen euro investeringen, verdeeld over (...)

(toegevoegd op 29/08/2016)

Vlaanderen Ecologie

7,5 mio euro Vlaamse steun voor EnergyVille

De Vlaamse Regering kent in het kader van het EFRO-programma 2014-2020 aan de KU Leuven een subsidie toe van 7,5 miljoen euro. Het EFRO-project omvat de verdere uitbouw van het onderzoekscentrum EnergyVille. Dit project stelt de EnergyVille-partners in staat om tegen het einde van dit project (2018) (...)

(toegevoegd op 04/07/2016)

Vlaanderen Ecologie

Subsides jusqu'à 75% pour audits et études énergétiques (AMURE)

Le programme AMURE subsidie un audit énergétique ou une étude de préfaisabilité qui permet d'évaluer la pertinence d'un investissement ou d'élaborer un plan global d'amélioration de l'efficience énergétique de votre entreprise. Lorsque l'entreprise participe à un accord de branche, le programme AMURE subsidie aussi (...)

(mis à jour le 20/05/16)

Wallonië Ecologie

Déduction fiscale pour investissements économiseurs d’énergie

Les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles et les titulaires de professions libérales peuvent bénéficier de la déduction pour investissement. Les investissements effectués pendant la période imposable qui se rattachent à l’année de revenus 2015 (exercice d'imposition 2016) et qui répondent aux conditions légales donnent droit à une déduction pour investissement à concurrence de (...)

(mis à jour le 20/05/16)

Wallonië Ecologie

Ecologiepremie Plus: aangepaste lijst van gesubsidieerde technologieën

Via de Ecologiepremie Plus kunnen ondernemingen die ecologie-investeringen zullen uitvoeren in het Vlaamse Gewest genieten van een financiële tegemoetkoming. De Vlaamse overheid wil hiermee ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren en zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten die een dergelijke investering met zich meebrengt, voor haar rekening. Enkel technologieën die (...)

(toegevoegd op 20/05/16)

Vlaanderen Ecologie

Ruim 2 mio euro ecologiepremie voor Nippon Shokubai Europe

Eind 2015 kende de Vlaamse Regering een ecologiepremie van 2,27 miljoen euro toe aan Nippon Shokubai Europe nv in Zwijndrecht, voor meer productiecapaciteit in (...)

(toegevoegd op 8/1/2016)

Vlaanderen Ecologie

Jaarlijks 231 mio euro voor investeerders in zonnepanelen

Vers van de pers: Uit onderzoek blijkt dat het de grote investeerders in zonnepanelen zijn, die het gros van de subsidies (groenestroomcertificaten) opstrijken. Voorbeelden: ING 18.9 mio euro, Katoen Natie 13.4 mio euro, Enfinity 7.2 mio euro, Zonnecentrale Limburg 6.9 mio euro, Groep De Nul (...)

(toegevoegd op 26/10/2015)

Vlaanderen Ecologie

EP-Plus: nieuwe lijst van gesubsidieerde technologieën goedgekeurd

Indien uw bedrijf investeert in één van de technologieën die staan vermeld in de nieuw goedgekeurde zg. 'limitatieve technologieënlijst', kan het aanspraak maken op een ecologiepremie. De nieuwe lijst is van kracht vanaf 1/7/2015, en er zijn deze keer (...) 

(toegevoegd op 15/10/2015)

Vlaanderen Ecologie

Quand vous adaptez vos installations aux normes Européennes, ou les dépassez...

Il faut que la norme Européenne soit rendue obligatoire depuis moins de trois ans, ou... n'existe pas encore. Il doit s'agir d'un investissement qui porte sur un des domaines suivants (liste à titre indicatif) (...)

(mis à jour le 15/10/2015)

Brussel Ecologie

Jusqu'à 80.000 euros d'aide pour vos projets 'verts'

Si l'investissement que vous projetez mène à une amélioration de la qualité de notre environnement, la Région de Bruxelles-Capitale vous propose jusqu’à 80.000 euros

d’aides pour vos projets “verts”. Il faut qu'il s'agit d'un des domaines suivants (...)

(mis à jour le 15/10/2015)

Brussel Ecologie

La Région encourage le transport combiné

Comme en Flandre, la Région favorise le développement de l'usage du transport combiné (rail-route et fleuve-route). Cette prime permet de financer (...)

(mis à jour le 15/10/2015)

Wallonië Ecologie

De Ecologiepremie Plus

Bedrijven die in Vlaanderen bepaalde ecologische investeringen doen kunnen een steun aanvragen onder de vorm van de Ecologiepremie Plus. Het belangrijkste verschil met de Ecologiepremie Call is dat indien men voldoet aan de voorwaarden, de steun wordt toegekend. Het betreft hier bijgevolg niet langer een wedstrijdformule (...)

(toegevoegd op 15/10/2015)

Vlaanderen Ecologie

Ontvang onze nieuwsbrief

  

 

Sinds 1994 begeleidt Deucalion Belgische ondernemingen in hun betrekkingen met de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Europese overheid. Vaak voeren onze klanten investeringsprojecten uit, of projecten met een innovatief of ecologisch karakter, en zijn zij op zoek naar ondersteuning vanwege de overheid. Deucalion zorgt er, als bevoorrechte partner, voor dat de communicatie tussen de onderneming en de overheid op een optimale wijze verloopt.

 

Meer specifiek is Deucalion 25 jaar Belgisch marktleider in subsidie-adviezen, waar zij zowel in het Vlaamse, Waalse als Brussels Hoofdstedelijk Gewest bemiddelt voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Dit betekent dat Deucalion ook voor uw bedrijf volgende activiteiten kan ontwikkelen:(...)