Receive our newsletter

Flanders Ecology


Nieuwe ecosubsidie voor investeringen in groene en restwarmte, en voor productie biomethaan

De Vlaamse Regering kent een nieuwe subsidie toe aan bedrijven die investeren in groene warmte uit biomassa of uit aardwarmte, die restwarmte benutten en/of biomethaan produceren. Er is een oproep tot het indienen van projecten voorzien die loopt van 1 februari tot 15 maart. Subsidies tot 65% van het investeringsbedrag kunnen worden bekomen. Het dient te gaan om investeringen waarvoor geen groene stroomcertificaten of warmte-krachtcertificaten werden toegekend of kunnen worden toegekend en die niet in aanmerking komen voor ecologiesteun of strategische ecologiesteun. De voorwaarden zijn:

Nuttige groene warmte uit biomassa:

 • nieuwe nuttige groene warmte-installaties met een bruto thermisch vermogen van meer dan 1 MW
 • een uitbreiding van een nuttige groene warmte-installatie met een bijkomende capaciteit voor de productie van nuttige groene warmte van meer dan 1 MWth
 • een aangesloten stadsverwarming of –koeling die gevoed wordt door ten minste 50% hernieuwbare energiebronnen of 50% restwarmte

Nuttige groene warmte uit aardwarmte uit de diepe ondergrond:

 • nieuwe nuttige groene warmte-installaties met een bruto vermogen van meer dan 5 MWth
 • een uitbreiding van een nuttige groene warmte-installatie met een bijkomende capaciteit voor de productie van nuttige groene warmte van meer dan 5 MWth
 • een aangesloten stadsverwarming of –koeling die gevoed wordt door ten minste 50% hernieuwbare energiebronnen of 50% restwarmte
 • een Organic-Rankine-Cycle-installatie indien geen warmteafnamepotentieel aanwezig is

Benutting van restwarmte:

 • nieuwe of vernieuwde installaties
 • een aangesloten stadsverwarming of –koeling die gevoed wordt door ten minste 50% hernieuwbare energiebronnen of 50% restwarmte
 • installaties die aan een economisch aantoonbare vraag voldoen
 • installaties waarvoor geen steun voor de productie van nuttige groene warmte werd toegekend of kan worden toegekend
 • de oorsprong van de warmte is proceswarmte, die vrijkomt uit een proces dat
 • de locatie van de benutting van restwarmte:
  • buiten de bedrijfsvestiging waar de warmte gegenereerd wordt
  • binnen de bedrijfsvestiging waar de warmte gegenereerd wordt
 • wat de toepassing van de restwarmte betreft, dient het te gaan om
  • een toepassing die niet tot gevolg heeft dat de benutting van reeds beschikbare restwarmte wordt verminderd
  • een toepassing die niet kan leiden tot het toekennen van groenestroom- of warmte-krachtcertificaten
  • een bijkomende benutting van restwarmte voor
 • niet tot doel heeft warmte, elektriciteit of mechanische energie te produceren
 • niet stuurbaar is in functie van de warmtevraag
 • het invullen van de energiebehoefte van een ander proces
 • het op temperatuur houden van opgeslagen stoffen
 • de verwarming van woon- of kantoorgebouwen
 • de verwarming van gebouwen, andere dan woon- en kantoorgebouwen, met uitzondering van verwarming van deze gebouwen door middel van directe luchtverwarming
 • de productie van koude waarbij de nuttige restwarmte wordt bepaald als de nuttige geproduceerde koude gedeeld door een referentieperformantiecoëfficiënt van 250%.

Productie (en injectie) van biomethaan:

 • nieuwe of vernieuwde installaties
 • installatie voor de productie en injectie van biomethaan in het aardgasdistributienet of vervoernet
 • installaties voor de productie van biomethaan voor de toepassing als biobrandstof

Receive our newsletter

 

Since 1994, Deucalion has been assisting Belgian companies in their relations with the Flemish, Walloon, Brussels and European authorities. Our clients often carry out investment projects, or projects with an innovative or ecological character, and they are looking for support from the authorities. As a privileged partner, Deucalion makes sure that the communication between the company and the authorities runs smoothly.

 

More specifically, Deucalion has been the Belgian market leader for 25 years in subsidy advice, where it mediates for large, medium-sized and small companies in the Flemish, Walloon and Brussels-Capital Regions. This means that Deucalion can also develop the following activities for your company:(...)